Parsel ifraz şartları | Sorgulamalar artık tek çatı altında!

Parsel İfraz Şartları

Parsel İfrazı Nedir?

İfraz diğer bir adıyla ayrışma işlemi olarak bilinmektedir. Bu ayırma işlemiyle taşınmaz bir mal birden fazla parçalara ayrılarak yeni bağımsız bölümler oluşturulmaktadır.

Tapu kütüğünde tek parsel kaydı bulunan gayrimenkulün birden fazla parsele bölünmesi ve birbirinden bağımsız bölümler oluşturulması, kaydedilmesi işlemi parsel ifraz işlemi olarak ele alınmaktadır.

Parsel İfraz Şartları ve Mevzuat

Parsel ifrazı şartları Toprak Koruma Kanunu’ na ( Toprağın doğal veya yapay yollarla kaybını ve niteliğini yitirmesini engellemek, korunmasını, geliştirilmesini ve çevre öncelikli sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun planlı arazi kullanımını sağlayacak usul ve esasları belirlemek amacındadır.) göre belirlenmektedir.5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’ nun bazı maddeleri 6537 sayılı kanunla değiştirilmiştir. ( Kabul tarihi 30.04.2014 ve 15 Mayıs 2014 tarihinde 29001 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.) Bu değişimle kanun amacına tarım arazilerinin sınıflandırılması, asgari tarımsal arazi ve yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüklerinin belirlenmesi ve bölünmelerin önlenmesi eklenmiştir.

8’inci maddenin 3’üncü fıkrasında; Asgari tarım arazilerinin büyüklüğü; mutlak tarım arazileri, marjinal tarım arazileri ve özel ürün arazilerinde 2 hektar, dikili tarım arazilerinde 0.5 hektar, örtü altı tarımı yapılan arazilerde 0.3 hektardan küçük belirlenememesi; bakanlığın asgari tarımsal arazi büyüklüklerini günün koşullarına göre arttırabilmesi geçmektedir. Ayrıca tarım arazilerinin Bakanlıkça belirlenen büyüklüklerin altında ifraz edilememesi yer almaktadır.  Tarım dışı kullanım izni verilen alanlar veya çay, fındık, zeytin gibi özel iklim ve toprak ihtiyaçları olan bitkilerin yetiştirildiği alanlarda arazi özellikleri nedeniyle belirlenen asgari tarımsal arazi büyüklüğünden daha küçük parsellerin oluşması gerekli olduğu takdirde Bakanlığın uygun görüşü ile daha küçük parsellerin oluşturulması bulunmaktadır.

Kanunun, parsel ifraz koşulları ile ilgili olan 8’inci madde 3. fıkrası düzenlemesinden sonra ”Asgari tarım arazi büyüklüğü” ve ” Yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüğü” tanımları yer almıştır. Bu tanımlar 5403 sayılı Kanuna, 6537 sayılı kanunla eklenmiş yeni tanımlar olarak yer almaktadır.

Geçen asgari tarımsal arazi büyüklüğü;  üretim faaliyet ve girdilerinin rasyonel ve ekonomik olarak kullanıldığında bir tarımsal arazide elde edilen verimliliğin söz konusu tarımsal arazinin daha çok küçültülmesiyle elde edilemeyeceği Bakanlıkça belirlenen en küçük tarımsal parsel büyüklüğünü ifade etmektedir.

Yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüğü ise bölge farklılıkları göz önünde bulundurularak il ve ilçelerin yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüğünü ifade etmektedir. (Kanun ekindeki listede Türkiye il/ ilçe bazında arazi büyüklükleri yer almaktadır.)

Kanundaki düzenlemeler sonucunda,  ifraz şartları şöyle sıralanmaktadır:

  • İfraz suretiyle ifraz edilecek parsellerin genişlikleri 20 metreden, parsel derinlikleri 30 metreden az olamamaktadır.
  • İfraz ile elde edilecek parsellerin tapu kadastro veya tapulama haritasındaki ve kamu eline geçmiş bir yola cephesi bulunmamalıdır.
  • Parselde terk suretiyle yol oluşturulamamaktadır.
  • Parselin çıkmaz sokağa cephesi var ise bu parselde ifraz yapılamamaktadır. İfraz suretiyle çıkmaz sokak oluşturulamaz.
  • Toprak Koruma Kanununda geçen yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüğü konusunda ekte yer alan il/ilçe listesi parsel ifraz işlemi koşulları için önem taşımaktadır.

Parsel İfraz İşlemi Nasıl Yapılır?

Parsel ifraz işleminin yapılabilmesi için taşınmazın bağlı bulunduğu belediyeye gerekli evrakların temin edilip başvuru yapılması gerekmektedir.

Bu evraklar;

1- Ayırma işlemi için serbest mühendislerce düzenlenmiş ve uygunluğu kadastro müdürlüğünce kontrol edilerek onaylanmış ve bir üst yazıya bağlanmış üç takım dosya içinde değişiklik beyannamesi, kontrol raporu ve eki belgeler.

2-Ayrılması istenen taşınmazın malın sahibine ait veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı ve temsil belgesi

3- İstenildiğinde; tapu senetlerine yapıştırılmak üzere taşınmaz mal sahibinin son altı ay içinde çekilmiş 6×4 cm. boyutundaki fotoğrafı

4- Taşınmazın bulunduğu yerdeki Belediye Encümeni veya İl İdare Kurulunun olumlu kararları

5- Taşınmaz malın niteliğine göre istenenler (bina ise deprem sigortası oranı)

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış!

BİR YORUM YAZIN

 

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.