SGK Eksik Gün Bildirimi | Sorgulamalar artık tek çatı altında!

SGK Eksik Gün Bildirimi

21 Ağustos 2013 tarihinde Resmi Gazete üzerinden yayınlanmış olan ve Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği ile ilgili yapılan değişikliklere göre otuz ya da otuzdan az işçi çalıştırmakta olan iş verenlerin her ay içinde aylık prim ile hizmet belgesi üzerinden sigortalı oldukları günleri eksik göstermiş oldukları sigortalılar için eksik gün bildiriminde bulunmaları gerekiyor. İşte bundan dolayı SGK Eksik Gün Bildirimi konusunu ele alacağız.

Biraz önce bahsetmiş olduğumuz gibi Resmi Gazete üzerinden yayınlanan yönetmelik üzerinde yapılan çeşitli değişikliklere göre SGK Eksik Gün Bildirimi ile ilgili de bazı değişiklikler meydana geldi. Yapılan bu değişiklikler de birçok kişinin aklını kurcalıyor. Yapılan değişikliklere göre bu iş verenlerin SGK Eksik Gün Bildiriminde bulunmasına gerek kalmaması da gerçekleşen bir diğer değişiklik.

Kimler Eksik Gün Bildirmek İle Yükümlü Değildir?

Sosyal Sigortalar İşletmeleri Yönetmeliği’nde yer alan 102. madde üzerinde yapılan son değişikliklere göre SGK Eksik gün bildirimi yapmak ile yükümlü olmayan çeşitli iş yerleri bulunmaktadır. Bu iş yerlerinin aylık prim ile hizmet belgeleri üzerinden eksik gün göstermiş oldukları sigortalılar için SGK eksik gün bildiriminde bulunmalarına gerek yoktur.

Genel bütçe içerisine dahil edilmiş olan daireler, döner sermayeler, özel bütçe sahibi idareler, fonlar, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyeler tarafından kurulmuş olan işletmeler ve birlikler, bütçe üzerinden yardım almakta olan kuruluşlar ve özel kanun aracılığı ile kurulan diğer kamu kurul, kurum, kuruluş ve üst kurulları, kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunlara bağlı olan ortaklıklar ile işletme ve müesseselerinde ve sermayesinin yarısından fazlası kamuya açılmış olan diğer ortaklıklar, sendikalar, kamu kurumu niteliğinde sayılan meslek kuruluşları ile üst kuruluşlar, 5411 Sayılı olan Bankacılık Kanunu kapsamında yer alan kuruluşlara ait iş yerleri, on ya da ondan fazla sigortalıyı bildiren aylar ile ilgili olan özel sektör iş yerleri 21 Ağustos 2013 tarihinden itibaren vermek ile yükümlü oldukları aylık prim ve hizmet belgeleri üzerinden sigortalılar için eksik olarak göstermiş oldukları günler için bununla birlikte Sosyal Güvenlik Kurumuna eksik gün formu ile birlikte bildirimde bulunmalarına gerek kalmamıştır. Bu iş yerlerinin sadece aylık prim ile hizmet belgesinde yer alan eksik günlerin sebebini bildirmesi yeterli olarak kabul edilecektir.

Kimler Eksik Gün Bildirmek İle Yükümlüdür?

En az bir en fazla dokuz sigortalı için bildirilen aylar ile ilgili olarak özel sektör iş yerlerinin SGK Eksin Gün Bildiriminde bulunmaları gerekmektedir. İşyerleri iş verenlerinin ay içerisinde olan hizmet belgesi ve aylık prim üzerinden bildirmekte oldukları sigortalılar adına SGK Eksik Gün Bildiriminde bulunması zorunludur.

Bununla birlikte otuz günden az iş gününe sahip olan kişilerin ek 10 belgesine ait olan ek ile aylıksız ya da ücretsiz olarak izne çıktığı günleri kanıtlayan izin belge ya da belgelerini, göz altına alınma, tutukluluk ve disiplin cezası ile ilgili olan uygulamaya dair belgeleri, kısmi süre ile çalışan kişilere ait olan yazılı iş sözleşmesi, sigortalı tarafından imzalanmış olan puantaj kayıtları, lokavt, grev, doğal afetler sebebi ile iş yerinin çalışmayı durdurması, genel hayatı çeşitli sebeplerden dolayın etkileyen olaylar ya da işin ara verdiğini göstermekte olan ve resmi makamlardan alınmış olan yazı örneğinin bulunması gerekmektedir.

Eksik Gün Bildiriminde Son Tarih

SGK Eksik Gün Bildirimi ile yükümlü olan işletmeler yukarıda yer almaktadır. Buna göre bu iş yerlerinin eksik gün bildirim formları ile birlikte eklerin ilişkili olduğu aya ait olan hizmet belgesi ve aylık priminin ayın 21’üne kadar bağlı olunan Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri ya da SGK yani Sosyal Güvenlik Merkezi’ne verilmesi gerekmektedir. SGK Eksik gün bildirimini her ne sebeple olursa olsun usulüne uygun bir şekilde belirtilen süre içinde vermeyen her bir fiil için, çeşitli yaptırımlar uygulanacaktır. Şimdi bunlara göz atalım.

Belge ek ise, her bir ek belge için kayıtlanmış olan sigortalı kişi başına aylık asgari ücretin sekizde biri tutarında idari para cezası uygulanacaktır. Fakat bu ceza aylık asgari ücretin iki katını geçmemelidir. Bununla birlikte ek belgenin 86. maddesinde yer alan 5. fıkraya göre Kurum tarafından re’sen düzenlenmesi halinde yine aynı şekilde aylık asgari ücretin iki katını geçmemesi şartı ile her bir ek belge için kayıt altına alınmış olan sigortalı kişi için aylık asgari ücretin yarısına denk gelen idari para cezası uygulanacaktır.

10 ve Üzeri Sigortalı Çalıştıran İşyerleri

21 Ağustos 2013 tarihinde yönetmelikte yapılan değişikliklere göre her ne kadar on ve üzerinde sigortalı çalıştırmakta olan işyerlerinin ek 10 belgesini vermek ile ilgili herhangi bir yükümlülüğü kalmamış olsa da bu işyerlerinin bu belgeyi düzenlemek ile ilgili olan zorunlulukları kalkmış değildir. Zira Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nde yer alan 114. maddenin A fıkrasında “İşyeri sahipleri, iş verenler ve alt iş veren işyeri ile ilgili olan tüm belge ve defterlerin istenilmesi durumunda kurumu kontrol etmek ve denetmek ile görevlendirilmiş olan memurlara gösterilmesi için ilgili olan yıldan itibaren takvim yılı üzerinden 10 yıl boyunca ve Kamu idareleri otuz yıl boyunca iflas ve tasfiye idaresi memurlar ise görevde bulundukları süre boyunca saklamak zorundadır.” ibaresi bulunmaktadır.

Bu sebepten dolayı da Kuruma ek 10 bildiriminde bulunma zorunluluğu olamayan iş ve on ve üzerinde sigortalı çalıştırmakta olan işyerlerinin eksik güne sebep veren belgeleri  işyerlerinde düzenlemeleri ve bu belgelerin düzenlendiği yılı takip eden yıldan itibaren 10 yıl boyunca saklamak ile yükümlüdür.

Eksik Gün Kodları

Eksik gün sebebi ile ilgili olan çeşitli kodlar bulunmaktadır. Bu kodlardan 1 numaralı olanı istirahat, 3 numaralı olanı disiplin cezası, 4 numaralı olan göz altına alınma, 5 numaralı olan tutukluluk, 6 numaralı olan kısmi istihdam, 7 numaralı olan puantaj kayıtları, 8 numaralı olan grev, 9 numaralı olan lokavt, 10 numaralı olan genel hayatı etkileyen olaylar, 11 numaralı olan doğal afet, 12 numaralı olan birden fazla, 13 numaralı olan diğer, 15 numaralı olan devamsızlık, 16 numaralı olan fesih tarihinde çalışmamış, 17 numaralı olan ev hizmetlerinde 30 günden az çalışma, 18 numaralı olan kısa çalışma ödeneği, 19 numaralı olan ücretsiz doğum izni, 20 numaralı olan ücretsiz yol izni, 21 numaralı olan diğer ücretsiz izin ve 22 numaralı olan 5434 SK ek 76, gm 192 anlamlarına gelmektedir.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış!

BİR YORUM YAZIN

 

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.